Dethleffs-Logo Terug naar dethleffs.be

Deelname aan de prijsvraag ‘foto- en video-actie – 90-jarig jubileum’

1. Deelname

Door deel te nemen aan de prijsvraag stemt de deelnemer in met de deelnamevoorwaarden. Alle personen van 18 jaar of ouder met domicilie in Nederland en België kunnen deelnemen. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers, familieleden en verkooppartners van Dethleffs GmbH & Co KG. Deelname via prijsvraagservices of andere manipulaties zijn niet toegelaten. Iedereen mag slechts eenmaal aan de prijsvraag deelnemen. Bij vermoedelijke fraude door een speler (bijv. ongeoorloofde manipulatie, meervoudige deelname) behoudt Dethleffs GmbH & Co KG zich het recht voor hem de prijs te ontzeggen (ook achteraf).

2. Verloop

Dethleffs GmbH & Co KG verzoekt de deelnemers een of meerdere foto’s met als thema ‘90 jaar caravaning’ te uploaden op www.dethleffs.de/dethleffs-momente. Voor de deelname aan de prijsvraag moet de deelnemer op www.detleffs.de/dethleffs-momente een foto uploaden, de verplichte velden invullen en de deelnamevoorwaarden accepteren. De sluitingsdatum voor inzendingen is vrijdag 31 december 2021, 23:59 uur. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaars worden willekeurig gekozen uit alle deelnemers met het juiste antwoord op de wedstrijdvraag. Dethleffs GmbH & Co KG brengt de winnaar op de hoogte via het e-mailadres dat de deelnemer bij de prijsvraag heeft vermeld.

3. Auteursrecht

De deelnemer moet de enige auteur zijn van de door hem ingediende inhoud. Door de inhoud mogen de rechten van andere personen niet geschonden worden. De deelnemer moet de toestemming hebben van alle weergegeven personen of bij minderjarigen van hun ouders of voogd. Het maken van de opnames mag geen inbreuk op de geldende wetgeving vormen.

4. Gebruik van de ingediende inhoud

De deelnemers verlenen Dethleffs GmbH & Co KG kosteloos, onbeperkt in tijd en plaats het recht om de door hen in het kader van de prijsvraag ingediende inhoud te vermenigvuldigen, te verspreiden en openbaar toegankelijk te maken.

5. Prijzen

Er wordt telkens geloot om de prijzen zoals vermeld in de tekst over de prijsvraag. Een contante uitbetaling is niet mogelijk. Mocht een prijs om welke reden dan ook niet meer beschikbaar zijn, dan behoudt Dethleffs GmbH & Co KG zich het recht voor de prijs te vervangen door een gelijkwaardig of hoogwaardiger alternatief. De prijs wordt kosteloos naar de winnaars verzonden.

6. Aanvaarding van de prijs

Vanaf het moment dat de winnaars bekend worden gemaakt, heeft elke winnaar 28 dagen de tijd om de prijs te aanvaarden. Aanvaarding gebeurt door te reageren op de door Dethleffs verstuurde e-mail. Als een prijs niet geleverd kan worden om redenen waarvoor Dethleffs GmbH & Co KG niet verantwoordelijk is, vervalt de aanspraak op de prijs, zonder vervanging. Principieel versturen we de prijs slechts eenmaal. De deelnemer gaat ermee akkoord dat, als hij wint, zijn naam genoemd wordt en bij de overdracht van de prijs een foto van hem gemaakt wordt, die op de kanalen van Dethleffs (website, socialemediakanalen zoals Facebook en Instagram, gedrukt klantentijdschrift ‘Family News’) voor de communicatie over de prijsvraag gebruikt wordt.

7. Gegevensbescherming

Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht. De gegevens die in het kader van de prijsvraag worden verzameld, zijn nodig voor de uitvoering van de prijsvraag en om de winnaars op de hoogte te brengen. Door toestemming te geven voor gebruik voor marketingdoeleinden gaat u ermee akkoord dat Dethleffs GmbH & Co. KG u reclame toezendt over actuele producten, evenementen enz. Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan ontvangers die betrokken zijn bij de afhandeling van de prijsvraag, in het bijzonder diegenen die de prijzen ter beschikking stellen. U kunt te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden voor de toekomst. Daarvoor volstaat een korte mededeling via post naar Dethleffs GmbH & Co. KG, Arist-Dethleffs-Straße 12, D-88316 Isny im Allgäu of via e-mail (datenschutz@dethleffs.de). Bij elk bericht voor marketingdoeleinden wordt bovendien gewezen op uw herroepingsrecht en de mogelijkheden voor herroeping. Uitvoerige informatie over gegevensbescherming evenals over uw rechten als betrokkene vindt u in onze verklaring inzake gegevensbescherming (www.dethleffs.de/datenschutz).

8. Organisator

Dethleffs GmbH & Co KG,
Arist-Dethleffs-Straße 12,
D-88316 Isny im Allgäu.

9. Wijziging van de deelnamevoorwaarden – vroegtijdige beëindiging van een prijsvraag

Dethleffs GmbH & Co KG behoudt zich het recht voor de deelnamevoorwaarden te allen tijde te veranderen resp. een prijsvraag volledig of gedeeltelijk om gegronde reden zonder voorafgaande aankondiging te annuleren of te beëindigen. Van deze mogelijkheid maakt Dethleffs GmbH & Co KG in het bijzonder gebruik als om juridische redenen de uitvoering van de prijsvraag niet naar behoren gegarandeerd kan worden.

10. Overige

We behouden ons het recht voor de deelnemers om gegronde reden van de prijsvraag uit te sluiten en prijzen terug te eisen, in het bijzonder bij verdenking of bewijs van verkeerde gegevens, manipulatie, inbreuk op deze deelnamevoorwaarden of andere ongeoorloofde handelingen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.